Cele statutowe

     

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. -  Rozwój, integracja i promocja organizacji pozarządowych.
 2. - Wspieranie aktywności i partycypacji obywatelskiej oraz wolontariatu.
 3. - Aktywizacja, integracja i reintegracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. - Wspieranie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
 5. - Inicjowanie i wspieranie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej oraz środowiskami biznesu, w tym współpracy międzynarodowej.
 6. - Wspieranie aktywności i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne, potencjał turystyczny itd.
 7. - Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kultu religijnego, na rzecz rozwoju lokalnego oraz w innych obszarach pożytku publicznego.
 8. - Wspieranie alternatywnych form edukacji oraz sfery naukowo-badawczej.
 9. - Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. - Prowadzenie biur i inkubatorów itp.
 2. - Udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego, doradczego, animacyjnego, informacyjnego i finansowego organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym, inicjatywom obywatelskim i osobom indywidualnym.
 3. - Diagnozę i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowisk lokalnych pod kątem działań animacyjnych, szkoleniowych, doradczych, informacyjnych itd.
 4. - Organizowanie konferencji, targów, forów, spotkań, wizyt studyjnych itp., umożliwiających podniesienie wiedzy, poznanie nowych trendów, wymianę doświadczeń, prezentację dorobku.
 5. - Prowadzenie działalności medialnej i wydawniczej.
 6. - Współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi partnerami, w tym zagranicznymi.
 7. - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej.
 8. - Prowadzenie integracji społeczno-zawodowej w różnych formach, np. Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umożliwiającym  określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska